Światowy Tydzień
Przedsiębiorczości w Małopolsce

O projekcie "Przedsiębiorcza Małopolska"

img

Strona Główna

logotypyUE

Województwo Małopolskie realizuje projekt „Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB).

Głównym celem projektu jest wzmocnienie do 2020 roku systemu wsparcia dla przedsiębiorstw MŚP we wczesnej fazie rozwoju, głównie start-upów działających w oparciu o nowe technologie, które wpłynie pozytywnie na wzrost potencjału sektora MSP w regionie.

W ramach projektu zakłada się realizację m.in. następujących zadań:

1) program akceleracyjny, w ramach którego świadczone będą specjalistyczne usługi szkoleniowe, coachingowe i mentorskie z zakresu prezentacji oferty, marketingu i sprzedaży, co w przypadku firm technologicznych jest kluczowym elementem rozwoju

2) wydarzenia promujące przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze, których założeniem jest tworzenie środowiska sprzyjającego networkingowi, wymianie doświadczeń i nawiązywaniu nowych kontaktów. Jednym z tych wydarzeń jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce.

Z jednej strony projekt zakłada kontynuację niektórych działań, tj. wybranych wydarzeń promujących przedsiębiorczość, z drugiej zaś wprowadza nową jakość i ofertę dla start-upów, które są istotnym ogniwem rozwoju przedsiębiorczości w regionie, bazującej na inteligentnych specjalizacjach.

Dlatego też priorytetowo wsparcie w ramach projektu kierowane jest do firm, które działają w 3 branżach kluczowych: technologie informacyjne i komunikacyjne, przemysły kreatywne i czasu wolnego oraz nauki o życiu (life sciences), gdyż to właśnie w tych obszarach powstaje najwięcej start-upów oraz firm MŚP.

Tak zbudowana oferta w ramach projektu powoduje, że firmy we wczesnej fazie rozwoju uzyskają kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju kluczowych kompetencji, a także możliwości nawiązania kontaktów biznesowych.

Wysokość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 2 458 803,50 zł, a wartość projektu została określona na poziomie 2 898 830,00 zł.