Deklaracja dostępności

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (w skrócie UMWM):

Telefon: +48 12 6303279
E-mail: jakub.krzyszycha@umwm.pl
Adres korespondencyjny: Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki UMWM ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2014-07-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-10

Strona internetowa www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:.

Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika UMWM.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Urzędzie Marszałkowskim do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Marek Pietras, e-mail: dostepna@umwm.malopolska.plpl, telefon: 12 63 03 502 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl